TRADYCJE

11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema (11 pa) powstał w wyniku przeformowania 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w pułk. W skład pułku weszła część sprzętu i kadra z rozformowanego 1 Ciechanowskiego Pułku Artylerii oraz 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej z Suwałk. Minister Obrony Narodowej w rozporządzeniu nr 85 z dnia 16 marca 2011 r., ustanowił doroczne święto 11. Pułku artylerii w dniu 3 września, polecił pułkowi przejąć nazwę wyróżniającą „Mazurski” oraz imię generała Józefa Bema jak również z honorem kultywować dziedzictwo tradycji następujących pododdziałów wojskowych:
- Kompanii Pozycyjnej Artylerii Pieszej (1810-1813),
- 1. Kompanii Pozycyjnej Artylerii Pieszej (1815-1831),
- 1. Pułku Artylerii Ciężkiej (1918-1939),
- 202. Modlińskiego pułku artylerii ciężkiej (1939-1940),
- 1. Warszawskiej Brygady Artylerii Armat (1943-1989),
- 1.Ośrodka Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i Artylerii (1989-1993),
- 1. Mazurskiej Brygady Artylerii (1993-2010).

Obecny, 11 Mazurski Pułk Artylerii wywodzi się bezpośrednio z 1 Brygady Artylerii Armat sformowanej w obozie sieleckim rozkazem organizacyjnym z dnia z 19 sierpnia 1943 r. Już 3 września 1943 r. dowódca brygady wydał pierwszy rozkaz dzienny. Brygada podlegała bezpośrednio Dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Pierwszym dowódcą, który organizował brygadę został oficer II Rzeczypospolitej - ppłk Leon Nałęcz-Bukojemski.

Na mocy rozkazu z 24 września 1943 r. 1 Brygadzie Artylerii Armat nadano patrona, którym został generał Józef Bem.

Po otrzymaniu sztandaru 1 stycznia 1944 r. rozpoczyna się drugi okres w historii brygady - przegrupowanie w stronę przyfrontową. Swój chrzest bojowy 1 Brygada Artylerii Armat przechodzi w walkach nad Turią i Bugiem 14-23 lipca 1944 r.

28 lipca 1 Brygada Artylerii Armat ześrodkowała się nad Wisłą w rejonie Młynki, Wronów, folwark Michałówka. Tu została podporządkowana 2 Dywizji Piechoty, działającej na głównym kierunku natarcia. Zadaniem brygady jako podgrupa artylerii dalekiego działania było zabezpieczenie forsowania Wisły i uchwycenia przyczółków na północ od Puław. Na przyczółku warecko - magnuszewskim w dniach 10 sierpnia-12 września 1944 r. brygada tworząc z 5 Brygadą Artylerii Ciężkiej grupę artylerii dalekiego działania zabezpiecza 2 i 3 Dywizję Piechoty.

W dalszej kolejności przed brygadą stanęło zadanie wsparcia ogniowego podczas prób zdobycia przyczółków na Czerniakowie i Żoliborzu, w ramach pomocy udzielonej Powstaniu Warszawskiemu przez 2 i 3 Dywizję Piechoty.

W ramach Operacji Warszawskiej brygada została skierowana do wsparcia 89 Korpusu Piechoty z 61 Armii Radzieckiej, nacierającej z przyczółka magnuszewskiego w kierunku na zachód od Warszawy. 14 stycznia 1945 r. brygada bierze udział w prawie 2-godzinnym artyleryjskim przygotowaniu i wsparciu ataku.

Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego rozkazem z 19 lutego 1944 r. nadało 1 Brygadzie Artylerii Armat za udział w walkach o Warszawę wyróżniające miano Warszawskiej.

W pierwszej dekadzie marca brygada bierze udział w Operacji Pomorskiej, w ramach Armijnej Grupy Artylerii (z 5 BAC). Następnie 1 Warszawska Brygada Artylerii zabezpiecza działania związków taktycznych 1 Armii Wojska Polskiego w Operacji Berlińskiej.

15 kwietnia 1945 r. wspiera pododdziały 1 i 3 Dywizji Piechoty niszcząc i obezwładniając artylerię nieprzyjaciela oraz punkty ogniowe. Ze względu na posiadany ciężki sprzęt brygada nie odegrała poważniejszej roli w pościgu za odchodzącymi oddziałami niemieckimi. Od 27.kwietnia podporządkowana 6 Dywizji Piechoty wspiera jej działania w walkach o Friesack i 4 maja 1945 r. wychodzi nad Łabę w rejonie Sandau - Wulkan, gdzie kończy swój szlak bojowy.

7 maja 1945 r. 1 Warszawska Brygada Artylerii Armat im. gen Józefa Bema została odznaczona Orderem Kutuzowa II klasy; Po zakończeniu działań wojennych jednostki Wojska Polskiego przechodziły reorganizację - przyjmując etaty czasu pokojowego. Na bazie 1 Brygady Artylerii i 5 Brygady Artylerii powstały samodzielne dywizjony: 24, 25 i 27, które stworzyły podstawę do powstania 15 Brygady Artylerii Armat. 5 lipca 1949 r. na podstawie rozkazu nr 0670/20 zostaje stworzona 15 Brygada Artylerii Armat, w skład której weszły 3 dywizjony: 24, 25 i 27 dywizjon artylerii ciężkiej.

Kadra i żołnierze przybyli do Węgorzewa. Kompleks koszarowy został przekazany przez Armię Radziecką, która opuszczała rejony przygraniczne Mazur. Przed dowództwem brygady stanęły poważne zadania. Należało przygotować i doprowadzić do stanu użyteczności budynki, przygotować zaplecze techniczne, działownie i sale wykładowe. Jesienią 1949 r. przystąpiono do szkolenia i zgrywania poszczególnych pododdziałów w jedną całość. Zgodnie z rozkazem dowódcy nr 01 pierwszy rok szkolny rozpoczął się w dniu 19 listopada 1949 r. Przy brygadzie została zorganizowana Szkolna Bateria Oficerów Rezerwy Artylerii nr 18, która przybyła do Węgorzewa z Chełma.

4 grudnia 1949r. po raz pierwszy na ziemi węgorzewskiej 950 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową. Było to wydarzenie historyczne dla mieszkańców miasta i regionu. W nowo tworzącej się rzeczywistości Wojsko Polskie w trudnych latach zagospodarowania tych ziem było gwarantem stabilności i bezpieczeństwa.

W dniu 9 maja 1967 r. na podstawie rozkazu nr 07 z dnia 4 maja 1967 15 Brygadę Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema przemianowano w 1 Warszawską Brygadę Artylerii Armat im. gen.. Józefa Bema. Powrót do nazwy brygady nawiązującej do jej działań bojowych w czasie II wojny pozwolił na kontynuowanie historycznych tradycji.

W wyniku zachodzących w wojsku zmian strukturalnych - na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 068/org. z 10 czerwca 1989 r, - Dowództwo WOW przeformowało 1 Warszawską Brygadę Artylerii Armat w 1 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i Artylerii. W tym momencie zadania zostały zmienione i jako główne postawiono szkolenie dowódców drużyn dla potrzeb artylerii Wojska Polskiego.

W 1993 r. rozpoczął się kolejny etap w historii brygady. Zarządzeniem Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 19.08.1993 r. przemianowano 1 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i Artylerii na 1 Mazurską Brygadę Artylerii im. gen .Józefa Bema. Kadra, żołnierze, kombatanci i żołnierze rezerwy aktywnie włączali się w przedsięwzięcia związane z przyjęciem dziedzictwa tradycji, nadaniem nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta brygady w dniu 3 września.

3 września 1994 r. przekazany został jednostce nowy sztandar wojskowy ufundowany - z inspiracji żołnierzy Armii Krajowej - przez mieszkańców Węgorzewa. We wrześniu 1994 r. - brygada została wyróżniona Znakiem Honorowym SZ RP.

3 września 1996 r. - z okazji święta brygady ufundowane zostały przez władze i społeczeństwo dla 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema i dywizjonów pamiątkowe bojowe proporce.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. 1 Mazurska Brygada Artylerii im. gen J. Bema przeszła do historii. Rozkazem przełożonych została przeformowana - w jej miejsce z dniem 1 01 2011 r. rozpoczął funkcjonowanie 11 Pułk Artylerii, który przejął tradycje 1 MBA.Decyzją nr 85/MON z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej i imienia patrona, ustanowienia dorocznego święta oraz czasowego używania sztandaru 1 Mazurskiej Brygady Artylerii przez 11 pułk artylerii ustanowiono prawne podstawy dziedziczenia tradycji. W dwa miesiące później Decyzją nr 189/MON z dnia 23 maja 2011 r. wprowadzono odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą i proporczyk na beret.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 roku, nadano węgorzewskiej jednostce wojskowej sztandar. Sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Węgorzewskiej został wręczony 11 Mazurskiemu Pułkowi Artylerii w dniu 6 09 2013 r.

Decyzją nr 64/MON z dnia 6 marca 2012 r. zostały wprowadzone proporce rozpoznawcze. Proporce zostały wręczone dla sztabu i pododdziałów w dniu święta pułku w dniu 28 sierpnia 2015 r.

                                                 

Dowódcy

1 KOMPANIA POZYCYJNA ARTYLERII PIESZEJ

 

płk Jan LEPIGE (1815 - 1830)
kpt. Rudolf BIELICKI (1830 - 1831)
płk Justyn GIEDROYĆ (1831)
kpt. Antoni ZAWADZKI (1831)

1 PUŁK ARTYLERII CIĘŻKIEJ 


płk Bronisław KUCZEWSKI (7.09.1921-15.03.1929)
ppłk dypl. Stanisław KÜNSTLER (15.03.1929 - 21.06.1931)
ppłk Bolesław DZIUBIŃSKI (21.06.1931 - 16.06.1932)
ppłk Adam BISKUPSKI (16.06.1932 - 17.11.1934)
płk Marian KOREWO (17.11.1934 - 08.1939)
ppłk Edward BAGIEŃSKI (08.1939 - 19.09.1939)
 
202 MODLIŃSKI PUŁK ARTYLERII CIĘŻKIEJ 


płk Edward MALISZEWSKI (1940)


1 WARSZAWA BRYGADA ARTYLERII ARMAT 


gen. bryg. Leon NAŁĘCZ-BUKOJEMSKI (19.08.1943 - 1.05.1944)
płk Józef BŁOŃSKI (1.05.1944 - 19.11.1949)
płk Borys CHMIELNICKI (19.11.1949 - 17.09.1951)
płk Albin CZARNECKI (17.09.1951 - 19.11.1952)
płk Ryszard KUBICZEK (19.11.1952 - 1.09.1953)
płk Władysław HAWRO (1.09.1953 - 1.05.1957)
mjr Józef KLIMKOWSKI (10.1954 - wiosna 1956)
płk Władysław HAWRO (wiosna 1956 - 1.05.1957)
płk Władysław MRÓZ (1.05.1957 - 1.12.1958)
płk Zbigniew KOTOWSKI (1.12.1958 - 31.02.1962)
płk Jerzy GACA (p.o dowódcy 31.12.1962 dowódca od 31.12.1963 - 21.08.1970)
płk Mieczysław KĘDZIA (21.08.1970 - 20.12.1973)
płk Maciej GRZYBOWSKI (20.12.1973 - 31.08.1975)
płk Bolesław GRZESIECKI (31.08.1975 - 9.08.1977)
płk Kazimierz ROZUM (9.08.1977 - 26.05.1983)
płk Piotr PISZCZATOWSKI (26.05.1983 - 17.11.1986)
płk Wiesław PIETRZAK  17.11.1986- 25.08.1993)


1 MAZURSKA BRYGADA ARTYLERII 


płk Wiesław PIETRZAK (25.08.1993 - 4.09.1994)
gen. bryg. Edward PAWLICA (4.09.1994 - 12.12.2003)
gen. bryg. Franciszek KOCHANOWSKI (12.12.2003 - 4.04.2006)
płk Zbigniew BŁAŻEWICZ p.o dowódcy (4.04.2006 - 1.08.2006)
płk Stanisław SŁAPCZYŃSKI (1.08.2006 - 30.09.2009)
płk Jarosław WIERZCHOLSKI (1.10..2009 - 31.10.2010)
płk Marek WRÓBLEWSKI p.o dowódcy (31.10.2010 - 31.12.2010)


11 PUŁK ARTYLERII 


płk Leszek NADROWSKI (01.01.2011-31.07.2013)

płk Dariusz ADAMCZYK (31.07.2013 - 31 12 2014)

płk Jacek WERA (01.01.2015 - 25.03.2018)

płk Robert MATYSEK (26.03.2018 -    

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych